Adatvédelem

A kollerpanzio.hu weboldal adatvédelmi nyilatkozata

1    Megfelelés a jogszabályoknak
1.1
Az Adatkezelő a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.
1.2
Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv.értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.
(a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (“Avtv.”)
(b) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
(c) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

1.3
Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
1.4
Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetesen e-mail útján is tájékoztatjuk.

2    Általános adatkezelési elvek
2.1
Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.2
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja a szoba foglalásokkal kapcsolatos egyeztetés, visszajelzések, kapcsolatfelvétel
2.3
Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal “időpont foglalás” elfogadásával adnak meg.
2.4
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.6
Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7
Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9
Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Vélemény, hozzászólás?